Cố Quận

Hương Tình Năm Cũ Nay Đâu!!!Nay về tìm lại hương xưa
Mới hay sợi tóc gió vừa rụng sân
Mới hay xa quá! không gần
Tình xưa lần mất là lần tình không
Còn đây lớp cũ, phượng hồng
O năm nao đã theo chồng xứ mô
Hương xưa sợi tóc rụng hồ
Tình xưa lần mất là mồ tình chôn
Chân đi dưới bóng hoàng hôn
Áo tà trinh nữ nay hồn lạc đâu!!!

Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Hương Tình Năm Cũ Nay Đâu!!!"