Băng Nguyệt

Tiếng thơ ru lòng


Đời còn gì nữa
Nhặt nhạnh cho nhau
Thiêu thân gặp lửa
Như mình chạm nhau..
 
Đông đang chớm lại
Tiếp bước thu sầu
Người đi mất nữa
Hoa tím tàn mau
 
Lẻ loi trăng lạnh
Để nhớ thương nào
Đếm thơ sóng sánh
Dài nỗi chờ nhau...

Được bạn: HB 17.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng thơ ru lòng"