Hồng Sang

21 Ngày Những Anh Linh Cầu Cần Thơ


Cầu  Cần  Thơ , bao  hờn  căm.
Các  anh  ngủ  giấc  trăm  năm  tủi  hờn.
Người  bỏ  vợ , kẻ  bỏ  con.
Bỏ  Cha...Bỏ  Mẹ , tóc  sương  nhạt  nhòa...
 
Mùa  màng , ruộng  rẩy  đã  qua.
Làm  Công  Nhân  tạm , sửa  nhà , cưới  Dâu.
Tai  họa  đưa  đến  bên  Cầu.
Sập  đè  những  kẻ  mái  đầu  đang  xanh...


Trẻ  thơ  thiếu  vắng  Cha - Anh.
Mẹ  già - Vợ  yếu  long  lanh  giọt  đầy.
Chắp  tay  khấn  Đấng  Cao  Dày.
Xin  đừng  giáng  xuống...đọa  đày  Dân  tôi...


 

Được bạn: HB 11.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "21 Ngày Những Anh Linh Cầu Cần Thơ"