Hồng Sang

Ta Ru Ta


Ngày  mai  bỏ  phố  thị  này.
Cớ  sao  vẫn  thấy  lòng  ngây  ngất  buồn.
Dòng  đời  lênh  láng  buồn  thương.
Trôi  dòng  miên  viễn  muôn  phương  mịt  mờ...
 
Ngày  mai  ta  lặng  lẽ  chờ.
Giọt  mưa  mùa  Hạ  bơ  vơ  lạc  về.
Dòng  đời  trôi  nổi  bến  đê.
Bao  giờ  ngủ  một  cơn  mê  thật  dài...


Ngày  mai  rời  rã  đôi  vai.
Bỏ  hết  gánh  nặng  não  nề  trong  ta.
Đêm  đêm  mơ  ánh  trăng  tà.
Ngậm  ngùi...một  giấc...ru  ta...ngậm  ngùi...


Ru  ta  một  giấc  ngủ  vùi.
Ru  ta  với  những  luân  hồi  trầm  luân.
Ru  ta  với  những  gian  truân.
Ru  ta  một  cõi  cô  miên  tìm  về...


Ru  ta  giấc  ngủ  đê  mê.
À  ơi !  mơ  ước...mộng  về...mai  sau...


 

Được bạn: HB 15.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ta Ru Ta"