BĂNG NGUYỆT

Vô thường mộng

Nắng quỳ xuống....dưới chân ngày
Cầu xin thoát tục đêm say hồng trần
Hạ buồn duyên của phù vân
Nên chăng..cũng dứt...lỡ lần..yêu nhau
 
Vô thường chạm vạt trời đau
Buột thơ bằng sợi tình nào mỏng manh
Mộng ơi mộng vỡ tan tành
Uống sương đêm cạn, chòng chành thuyền trăng
 
Càn khôn xoay trái ăn năn
Diệu hương bay, hết si sân lạ lùng
Níu tay khoảng vắng khôn cùng,
Giấc mơ về sáng....âm chung thỉnh kỳ....
 
BĂNG NGUYỆT

Được bạn: vdn 25.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vô thường mộng"