Hồng Sang

Tủi Phận


Ngày  xưa  theo  Mẹ  đi  Chùa.
Thắp  nhang  lạy  Phật  xin  mùa  bình  an.
Bởi  xưa , khấn  chẳng  rỏ  ràng.
Bình  an  thì  có , lỡ  làng  duyên  tơ.
 
Từ  con  cất  bước  đến  giờ.
Đời  con  là  chỉ  bài  thơ  thật  buồn.
Cũng  đành  kiếp  sống  bi  thương.
Cũng  đành  phận  bạc  má  hường  mà  thôi.
 
"Kiếp  sau  xin  chớ  làm  người"
Làm  cây  làm  cỏ  cho  đời  thêm  xanh.
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 13.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tủi Phận"