Băng Nguyệt

Lại say..


Đêm ta thèm quá môi hôn
Của từ miên viễn để còn biết say
Tàn rồi những nụ hồng phai
Đời rồi biết có còn ai vui vầy...
 
Núi sông ngăn cách đêm ngày
Muốn mời chén ruợu cũng ngài ngại sao..
Đêm nay sóng biển dạt dào..
Lời thơ thi thiết tan vào không trung...

Được bạn: HB 11.07.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lại say.."