Hồng Sang

Khóc Cha


Cha  ơi !  Cha  đã  đi  rồi.
Các  con  với  Mẹ  bùi  ngùi  xuyến  xao.
Bây  giờ  biết  phải  làm  sao.
Ngậm  ngùi  thương  tiếc  ruột  đau  như  dần.
 
Nắng  chiều  đã  tắt  ngoài  sân.
Lòng  con  dạ  Mẹ  cùng  lâng  lâng  buồn.
Sư  Thầy  đánh  mấy  hồi  chuông.
Giọng  Thầy  áo  não  thảm  buồn  bi  ai.
 
Cha  nằm  êm  trong  quan  tài.
Mẹ  con  chẳng  biết  ngày  mai  thế  nào.
Ngày  mai  rồi  sẽ  ra  sao.
Nhà  mình  vắng  trước  trống  sau  thâm  tình.
 
Tháng  ba  vừa  khóc  em  Minh.
Đến  nay  tháng  bảy , Cha  mình  ra  đi.
Hỏi  ai  thấu  hiểu  cảnh  này.
Sanh  ly  tử  biệt  tạo  chi  cơ  cầu.
 
Mẹ  thì  cúi  mặt  ưu  sầu.
Con  biết  khuyên  giải  thế  nào  cho  nguôi.
Mẹ  còn  trẻ  lắm  Cha  ơi !
Mới  bốn  mươi  tuổi  lệ  rơi  chôn  chồng.
 
Rồi  đây  những  buổi  chiều  Đông.
Cha  đi  biền  biệt  yên  lòng  sao  Cha...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 4.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khóc Cha"