Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mất nửa

Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tròn
Tim anh mất nửa chỉ còn bóng em .
(Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương – NXB Thanh Niên 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mất nửa"