Khả năng cải thiện nghịch cảnh - Nassim Nicholas Taleb
3 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Khả năng cải thiện nghịch cảnh"