Đuyên Hồng

CHÚC XUÂN ĐINH HỢI


Đầu năm xin chúc mọi người vui
Thư Quán vào Xuân hớn hở cười

Đón Tết nhà nhà vui khỏe mãi

Chào Xuân chốn chốn nét hài tươi

Nghinh Tân Heo đón muôn tài đợi

Tống Cựu Chó đưa vạn hạn lùi

Vũ trụ xuân qua xuân đáo lại

Xuân này ắt hẳn mãi Xuân vui…Đuyên Hồng

Được bạn: vdn 30.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHÚC XUÂN ĐINH HỢI"