Lá Chờ Rơi

TIỄN THU


Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!


 

Được bạn: HB 28.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIỄN THU"