Đuyên Hồng

Hỏi

Ta hỏi con chim hót
Người yêu ta đâu rồi
Chìm buông lời lảnh lót
Cớ gì người hỏi tôi!
Ta hỏi sông hỏi suối
Bóng người ta yêu đâu
Dòng suối buồn rầu chảy
Mang mây trôi chân cầu
Ta nhìn lên trời cao
Cớ gì người không thấy
Người tôi yêu đâu nào
Trời hỏi: sao khờ vậy!
Ta hỏi hoa hỏi lá
Bóng người thương khi nao
Những bông hoa tươi đẹp
Chẳng hiểu lòng tôi sao…?
Ta buông lời ca ngất
Lãng đãng cùng gió cây
Thả nỗi sầu chất ngất
Vất lên trời cùng mây...

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:09/11/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hỏi"