Lá Chờ Rơi

MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG


(thân họa Thôi Nâng)
Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG"