Lá Chờ Rơi

VU LAN TỰ LUẬN


Nghĩ tới suy lui xét phận mình
Hỗ ngươi chưa vẹn nghĩa sinh thành
Nhỏ thời lếu láo lo chi chớ
Lớn lại bôn ba bóp bụng đành
Thương nhớ mẹ cha lòng bức rức
Dắt dìu em cháu chạy loanh quanh
Ai người tri kỷ* chia tâm sự
Rượu rót ngàn ly* cũng sạch sành !
Lá chờ rơi
* Tửu
 phùng tri kỷ thiên bôi thiểu

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VU LAN TỰ LUẬN"