Ngã Du Tử

THƠ GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ


Người đàn bà giấu tình trong con chữ
nên đêm về mãi khép nép làm thơ
đời giông gió nghe ngại ngần hơi thở
Đếm phong sương mãi miết vỗ quanh bờ
 
hồn đã dựng phía nghìn trùng lau lách
màu xanh rêu phong kín tự lâu rồi
bật đứng dậy từ nổi đau thống thiết
nắng vừa lên, đời sống giục liên hồi
 
Ngã Du Tử

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "THƠ GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ"