Đuyên Hồng

THU SANGLá rụng ngoài kia mấy chiếc vàng
Tiếng nghe xào xạc ngỡ ai sang
Hồ bên sen nở dăm ba đợt
Ngõ trước cúc đơm sáu bảy hàng
Năm ấy người đi lòng hẳn lạnh?
Ngày nay kẻ ở lệ còn chan
Đôi vò rượu ủ chờ tương ngộ
Đợi bước thu về dạ xốn xang....
August 6, 2017

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "THU SANG"