Lá chờ rơi

NGÀY CHO BANgày nầy dành nhớ lại ba
Lòng con yêu quí người cha trọn đời
Nhớ xưa trà nước dâng mời
Đáp công sinh dưỡng đạo trời làm con
Tre già chăm sóc măng non
Cả đời bận rộn vì con cả đời
Giờ đây con trẻ nên người
Nhớ cha lòng những ai hoài tiếc thương
Nhang trầm khói tỏa hư không
Gởi về cha một tiếng lòng cầu van
Xưa mong cha được khang an
Giờ mong siêu thoát lòng con vẫn buồn.


Lá chờ rơi 01/07/2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NGÀY CHO BA"