Lá chờ rơi

TRÀ PHA RƯỢU


Mới tám bảy tây tám tám ta


Râu ria cào sạch thấy chưa giả


Chân không chống gậy còn đi vửng


Mắt chẳng mang tròng vẫn thấy xa


Bạn nhậu làng trên mời chuốc rượu


Người thân xóm dưới gọi hầu trà


Bụng buồn sự thế trà pha rượu


Khó tách phân hai nẻo chính tà.


Lá chờ rơi 04/11/2015

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TRÀ PHA RƯỢU"