Đuyên Hồng

NĂM MƯƠI CẢM TÁC


(Viết tặng Huyền Minh)Mới có năm mươi đã bảo già!?
Xuân xanh đôi chục hãy vừa qua
Râu non chẳng bận đôi chùm nhỏ
Tóc trắng chưa buồn mấy đám thưa
Sóng gió cuộc trần toàn vặt vãnh
Vui buồn thế sự thảy trăng hoa
Còn thơ còn bạn còn đàn hát
“Tri kỷ thiên bôi” cuộc nhậu nhòaApril 13, 2011

Được bạn: HB 03.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NĂM MƯƠI CẢM TÁC"