Nhà Quê

Tháng Tư


Hoa Xuân vừa kịp nụ
Đã tính chuyện mùa Thu
Đi về Đông xem lá
Có nơi Hạ vẫn còn
Bốn mùa thay phiên đến
Khác nhau khoảng ngắn dài
Tiêu pha người mỗi cách
Đất trời chẳng riêng ai
Từ khi đời di trú
Nhiệt đới gởi sau lưng
Màu da ngày thêm sáng
Còn lại thảy như chừng...
Quên được tháng tư chăng
Cỏ mục còn chưa bằng
Xô đời vào lối bí
Vây quanh những khó khăn
Hàm ân tình nhân loại
Rưới lên chút ngọt bùi
Kéo lành vùng thương tích
Vậy cũng xong kiếp người
NhàQuê 19-04-2011

Được bạn: Ct.Ly/ 08/05/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Tư"