Ngã du tử

SÓNG

                   
                   Sóng ầm ào mấy thiên thu
                   Mật ngôn biển cả gửi vào nhân gian
                   Trắng phau đầu bạc; - lòng vàng
                   Đã hòa trong ấy muôn ngàn âm giai
                   Vui là tiếng nhạc bên tai
                   Phổ vào thanh thế những bài hoan ca
                   Buồn nghe cay đắng xót xa
                   Trăm nghìn cảnh phận vỡ òa khóc than
                   Con người chưa thể vội vàng
                   Nói gì với sóng ẩn tàng ngữ ngôn
                   Quanh co cơn mộng vuông tròn
                   Còn non nước sóng vẫn còn – ngày lên
 
                                                

Được bạn: HB 05.07.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SÓNG"