Lá chờ rơi

NHỚ BUỔI XUÂN HỒNG


 

Hiu hắt đầu song ngọn gió đông
Khiến ai nghe giá lạnh tim lòng
Người đi dặm liễu dài năm tháng
Kẻ ở phòng loan mãi nhớ mong
Ai biết chăng ai khi nguyệt khuyết
Nhớ càng thêm nhớ buổi xuân hồng
Ngổn ngang tâm sự buồn trăm mối
Như chiếc thuyền con giữa bão giông.


 08/11/09

Được bạn: HB 02.12.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHỚ BUỔI XUÂN HỒNG"