Lá chờ rơi

NHƯ MƠ 

Như mơ như tỉnh tiếng ời ơi
Như gió ru cành … lá chửa rơi
Thư quán thiết tha lời bạn ngọc
Thi đàn lưu luyến ánh sao ngời
Chớ chờ mong được ngoài trăm tuổi
Đừng mộng mơ chi rối cuộc đời
Kìa bạn kìa thơ muôn hướng lại
Trăm tình xướng họa mãi cùng chơi.


 27/10/08

Được bạn: HB 26.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHƯ MƠ"