Tịnh Nguyệt Vân

ĐỪNG TÌM VỀ QUÁ KHỨ

Đừng tìm về quá khứ,

hãy sống cùng Chân như

để thường giúp muôn loài

vượt thoát vòng sinh tử.

 

Đừng tưởng tới tương lai,

hãy sống tròn thư thái

để thường giúp muôn loài

vui sống tròn tự tại.

 

Quá khứ đã không còn,

xin đừng buồn, héo hon,

nuối tiếc và than thở,

hãy giữ vững lòng son.

 

Tương lai thì chưa tới,

đừng mong cầu, chờ đợi,

hãy vui sống trọn vẹn

đời hồn-nhiên, tuyệt vời.

 

Hãy quán chiếu sự sống

luôn nhiệm mầu, linh động

trong giờ phút hiện tại,

đừng mãi lo mơ mộng.

 

Kẻ thức giả an trú

vững chãi và vô ưu

để luôn sống tuyệt vời

như các Bậc Chân tu.

 

Phải tinh tiến hôm nay,

thường tu học đêm ngày

để cho niềm hạnh-phúc

muôn thuở mãi tràn đầy.

 

Kẻo ngày mai không kịp,

xin đừng bỏ bao dịp

niệm Phật và hành Thiền

để sống tròn lịch thiệp.

 

Cái chết đến bất ngờ,

Thần Chết không chần chờ,

thường đến lấy viá đi,

không hò hẹn ngày giờ.

 

Chỉ những Bậc đắc đạo

có thần thông nhiệm mầu,

thường vui sống tự tại

và trọn vẹn thanh cao.

 

Không thể nào mặc cả

vì Thần Chết không tha,

thường lấy vía đem đi,

không phân biệt trẻ, già.

 

Chỉ những vị Bồ Tát

luôn sống tròn tươi mát

nên thường giúp muôn loài

luôn sống tròn an lạc.

 

Người biết sống một mình

như một đóa sen xinh

luôn sống trọn tuyệt vời

trong Nguồn sống hiển linh.

 

Nguyện Từ Phụ Di Đà

luôn hộ niệm tất cả

và thường giúp muôn loài

luôn sống trọn an hòa.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

  Nay kính,

 

    Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỪNG TÌM VỀ QUÁ KHỨ"