ĐUYÊN HỒNG

HÀ NỘI MÙA NƯỚC ĐỎ


Em biết không
Ở đây trời Hà Nội
Đường thành sông
Phố cũng hóa dòng trôi
Những mạng sống bấp bênh ngày nước nổi
Hà Nội giờ
Chân đẫm ướt muôn nơi…
 
Hà Nội mùa
Nước và nước…nước trời ơi!
Giàu ngược nước nghèo cũng thôi lội nước
Đường về nhà không lối nào thoát được
Hà Nội giăng nước đỏ bốn phương về…
 
Hà Nội mùa
Vắng bóng những con đê
Thuyền con nổi chỗ ạnh thường ngồi đợi
Nước len lỏi mọi nghách hè ngõ lối
Hà Nội  ngày nước nổi
Mùa ngang….
 
Hà nội bàng hoàng….
Xe lội nước sang
Váy em xốc cũng làm sao thoát được
Hà Nội mùa…
Nước trời ơi… là nước
Những giai nhân bì bõm chốn bùn đen…
 
Hà nội mùa
Đèn chẳng thể nổi lên
Và ánh sáng chỉ còn là ước vọng
Hà Nội mùa
Gieo neo cuộc sống
Một bó rau xấp xỉ cả ngày công….
 
Hà Nội mùa
Lớn trẻ ước mơ hoang
Ngày được sống như người ta vẫn sống!
 
Hà Nội mùa nước mắt nhỏ thành sông
Bao dân đen chìm theo dòng nước đắm
 
Hà Nội đông năm hai nghìn linh tám!
03 November 2008

ĐUYÊN HỒNG

Được bạn: vdn 3.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÀ NỘI MÙA NƯỚC ĐỎ"