Lá chờ rơi

MỐI TÌNH SAY 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
21/08/08

Được bạn: HB 14.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỐI TÌNH SAY"