Đuyên Hồng

THANH BẦN


Thanh bần chẳng bận chút lo toan
Dậy sớm bình minh dạo khắp làng
Bước ngắn bóng dài trên sương cỏ
Đói lòng vui thú rổ khoai lang…
 
Thanh bần không vướng chốn giàu sang
Mua chức bán danh chẳng ngó ngàng
Sáng chè, trưa thuốc chiều bia rượu
Vui thú ai bằng tiểu Lưu Linh
 
Thanh bần nhàn nhã chốn non xanh
Hồn thả trời mây dạo thác gềnh
Đùa với bốn mùa vui cây cối
Tiếng cười trẻ mãi tuổi thanh xuân
 
Thanh bần thơ túi rượu bầu say
Bạn hữu vào ra thật sum vầy
Khí mát trời xanh đêm trăng tỏ
Nhiều tiền đâu dễ được như đây
 
Thanh bần giữ mãi nét thanh cao
Một khúc thi ca thả bút trào
Buồn với mây chiều vui thiên giới
Màn trời, chiếu đất, đuốc trăng sao...


 

Được bạn: HB 24.092.007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THANH BẦN"