Nhà Quê

Lúa và Phù Sa

   Giống ngót hai hôm rễ nhú cong
   Nền bừa trục trạc tát khô xong
   Chiều buông tắt nắng vừa gieo xuống
   Xế bóng qua đêm đã đóng chông
   Tháng tới vần công cùng nhổ mạ
   Đôi ngày xúm cấy phủ đầy đồng
   Qua rồi một đoạn còn nhiều nữa
   Lúa ngập vun bồ mới thỏa mong 
   Mong tìm thấy lại chút ngày xưa
   Lá mạ xanh non gió nhẹ đưa
  Sóng gợn theo nhau vờn ghẹo chọc
  Mưa qua lất phất vẫy mơn đùa
  Đơm bông ngậm sữa chờ tròn vụ
  Trĩu hạt vàng mơ hẹn trúng mùa
  Có những phù sa làn xoáy cuốn
  Trôi về nước vận đẩy xô xua
 
          Nhà Quê

Được bạn: vdn 25.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lúa và Phù Sa"