System.Data.SqlClient.SqlException: Die Ausführung kann nicht fortgesetzt werden, weil die Sitzung den KILL-Status aufweist.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.CloseInternal(Boolean closeReader)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Close()
at System.Data.Common.DbDataReader.Dispose(Boolean disposing)
at System.Data.Common.DbDataReader.Dispose()
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Rèm Hồng của Thi sĩ: Cao Nguyên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Cao Nguyên

Rèm Hồng 


ơi này! cửasổ bên kia
ai người vừa đến mà che rèm hồng
cho ta nhìn thoáng được không
chỉ là để thỏa chút lòng mà thôi

hồm qua ta định đi rồi
xa con phố hẹp mà người quá đông
lẽ nào khung cửa chớm hồng
mà lòng ta quyết xoay vòng chuyển lưu

chỉ vì giữa nỗi buồn hiu
mong mình đối diện những chiều có ai
tâm ngăn được sóng thở dài
trong con mắt ngó lạc ngoài cõi riêng

nhắn cùng cửa sổ đời bên
có người đang ngắm từ hiên đối lòng
gió ơi vờn nhẹ rèm hồng
cho Xuân len nắng qua song chào người!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Rèm Hồng"