Song Nhi

Khi Gọi Chú Bằng Anh 


Nếu mà gọi chú bằng anh
Thì bên ấy có tặng qùa bánh không ?
Có còn sớm nhớ chiều mong
Hay khi đặng được thì lòng mau quênLúc buồn ngồi một mình ênh
Lấy ai nữa để bắt đền khơi khơi
Còn thêm thiên hạ lắm lời
Ớt chanh mắm muối nói thời vào raMắc công gần trở thành xa
Từ thân quen hóa ra là người dưng
Nghĩa gì đâu chuyện danh xưng
Đổi làm chi để ngập ngừng . Chú ơiChờ hôm nắng gió đẹp trời
Thấy vui  , khẽ gọi anh ơi . Mấy hồi
Để bên ấy chú bồi hồi
Suốt ngày tủm tỉm ngồi cười vu vơThôi thì tập trước qua thơ
Gọi anh từ phút bây giờ được chưa ?
Nov 13, 2014

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Khi Gọi Chú Bằng Anh"