System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:9549e540-b6ed-46a1-ad3a-c2c7969f046a
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ẤY của Thi sĩ: Nguyễn Thành Dũng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nguyễn Thành Dũng

CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ẤY

Đã xa rồi những ngày xanh...
Đường đời lắm ngả mình thành lạc nhau

Bến chiều chờ chuyến đò sau
Ngỡ ngàng ánh mắt chạm nhau vỡ oà!

Tưởng rằng dĩ vãng phôi pha
Nào ngờ gặp lại như là căn duyên

Em nay ván đã đóng thuyền
Thôi thì theo lái cho yên một bề

Lời yêu buộc mái tóc thề
Ngày nào bịn rịn đi về trong mơ...

Anh về ủ rượu vào thơ
Rót tràn ký ức... đến giờ còn say

Nếu còn thương thủa vơi đầy
Đừng nghiêng ngả gió cho day dứt diều

Bếp lòng dẫu ấm than yêu
Chỉ xin bớt lạnh một chiều chia phôi

Người sang bên ấy thì thôi
Sao còn mang cả hồn tôi qua đò...

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ẤY"