System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:d3e08ce0-5ab9-42f4-b92e-1b486ee2c9b2
Error Number:3609,State:1,Class:16
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Đông Tà

Phố Vắng Em

Phố vắng ngày em không đến đây
Gió thôi đùa giỡn vuốt hàng cây
Chơ vơ ghế đá nằm hoang lạnh
Hoa chẳng buồn hờn với lá bay
Từ buổi xa em để nhớ thương
Chiều về góc phố thẩn thơ buồn
Đợi ai,ai đứng chờ ai nữa?
Đọng lại còn chăng sót thoảng hương
Thiếu dáng em qua phố đượm sầu
Ngày tàn đêm xuống vụt qua mau
Dường như đường bỗng thênh thang lạ
Đi mỏi mòn chân đã đến đâu?
Phố vắng em thôi hoá ngẩn ngơ
Trăm lời,vạn ý chẳng nên thơ
Đêm sâu trăng đẫm mờ sương giá
Trơ trọi đường khuya bóng thẫn thờ


08/05/2006
CSL

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011