System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:c66c0361-935e-4fb9-b279-9e4568eaf4a0
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ nghiêu ngao ta hát của Thi sĩ: diên vỹ - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
diên vỹ

nghiêu ngao ta hát
đời lắm lúc buồn như chiếc lá
loang lổ, tan hoang, bởi vì mùa
ta nhúng tim ta vào ngọn lửa
đốt nát tình ai xóa vết xưa

ta tưởng là ta đã khai sinh
sống lại trong đau để thành hình
hoá ra cơn gió vừa khơi nhẹ
ta lại cùng ta kiếp điêu linh

rượu uống ngàn cân hỏi có say
hay chén tình xưa lắm chua cay
người đến, người đi lòng không hận
chỉ tội vần thơ chịu đoạ đày

năm tháng vèo qua , năm tháng qua
ta mặc nhân sinh vốn nhạt nhoà
nghiêu ngao khúc hát thời xưa cũ
ngoảnh lại trần ai, ta với ta

sep. 14, 2012

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 23 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "nghiêu ngao ta hát"