System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:ca3f4adf-4cc6-49ae-8d33-503b8b5cc7b4
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Lời ru một thời của Thi sĩ: Sông Hương - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Sông Hương

Lời ru một thờiEm qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lời ru một thời"