System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:6274145f-4607-4679-b03a-41a31a72cb93
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Cánh Hồng Phai của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Cánh Hồng PhaiCánh hồng phai. Cánh hồng phai
Chẳng còn nữa nét trang đài cao sang
Xa rồi thuở đẹp mơ màng
Kiêu kỳ khoe sắc rộn ràng bướm ong

Xưa ai hẹn ước chữ Đồng
Bao năm tháng vẫn một lòng mãi yêu
Nào hay một sớm một chiều
Vội vàng toan tính những điều đổi thay

Cánh hồng phai. Cánh hồng phai
Rã rời héo úa vào ngày tình tan
Nhủ rằng hợp để rồi tan
Mà tim buốt giá tựa ngàn kim châm

Cánh hồng phai. Giữa lặng câm
Chết trong khô héo âm thầm. Ai hay?
Dâng người hương mật nồng say
Nhận về bội bạc đắng cay riêng mình

Một lần dan díu với tình
Đâu ngờ đau đến trăm nghìn năm sau.

Song Nhi
Nov 19, 2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Cánh Hồng Phai"