System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:00cbaf32-059e-4381-8d60-5473da2bd94f
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Có Một Nơi Như Thế. của Thi sĩ: Anh Tú - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Anh Tú

Có Một Nơi Như Thế.Tôi đến nơi này gió vắng mây
Đông về Thu vẫn lẩn Xuân đầy
Lá vàng tiết lạnh hoa còn nở
Nắng Hạ giữa ngày. Ôi! Đẹp thay!
 
Khoảnh khắc vùng trời ngây ngất say
Mai đây rời khỏi lúc vui này
Tương tư có dệt mơ và mộng
Tìm lại tình say đã biến bay?
 
Anh Tú
December 6, 2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Có Một Nơi Như Thế."