System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:82db16a4-56f5-441a-9a7f-8fb63b288373
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Về Chung Một Con Đò của Thi sĩ: PEARL - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
PEARL

Về Chung Một Con Đò


Cứ mỗi lần về lại bến xưa
Dòng ký ức hiện ra sống động
Thời gian trôi nhanh như giấc mộng
Mới đó mà mấy chục năm rồi.

Thuở ấy chúng mình tuổi ô môi
Tươi tắn, hồn nhiên, ngây thơ lạ
Sau buổi học đi mò cua , cá
Làm mục đồng ,vắt vẻo lưng trâu.

Và chúng mình đến tuổi biết sầu
Muốn gặp nhau , đợi đò- lại khẳm
Hai đầu sông , nỗi nhớ thăm thẳm
Người quê nhà , kẻ lặng thầm đi.

Phiêu bạt trời Tây - cánh chim di
Cố hương vẫn ngóng trông người cũ
Trải qua biết bao mùa mưa lũ
Con đò xưa neo bến đợi chờ.

Dẫu biết rằng sóng gió cuộc đời
Đẩy chúng mình xa ngoài tầm với
Mong có ngày ta về bến đợi
Chung con đò chở nặng yêu thương. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Về Chung Một Con Đò"