Tác Giả: Mặc Nhiên

68 Tác Phẩm, Trang 1 / 4


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5194 Lần.


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4857 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4412 Lần.


  Đã có: 76 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3711 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: 1 ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3454 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Căn cứ nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Căn cứ nghĩa quân Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3132 Lần.


  Đã có: 36 người nhận xét.
  Tên ảnh: Các tân khoa
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Các tân khoa
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2953 Lần.


  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Yến tiệc của các tân khoa
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Yến tiệc của các tân khoa
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2789 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: ban Nhạc cung đình
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: ban Nhạc cung đình
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2723 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vợ chồng 1 ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Vợ chồng 1 ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2556 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bảng vàng ghi danh trúng cử
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Bảng vàng ghi danh trúng cử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2472 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gia đình quan lại
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Gia đình quan lại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2457 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội(1885)
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội(1885)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2412 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2381 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan thái giám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan thái giám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2318 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám bị giết hại
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám bị giết hại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2293 Lần.


  Đã có: 105 người nhận xét.
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 3
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 3
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2230 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tư dinh của một ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Tư dinh của một ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2104 Lần.