System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:a9b822d0-7f15-408f-b125-6420833b3715
Error Number:3609,State:1,Class:16
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Phạm Thị Ngọc Liên

Điệu ru tôiThánh thót nhạc mưa
trầm trầm lời tỏ tình từ anh
cơn đau buốt xoáy
ngày nào ngày nào còn đây
 
Còn đây hơi thở đẫm mùi cát biển
chúng mình yêu nhau
còn đây vó ngựa khua dòn
hành trình trăng mật
đồi cỏ chúng mình hôn nhau
còn một khoảng không gian chỉ có đôi ta
mật ngọt từng phần da thịt
còn chuếnh choáng cơn say
mỗi lúc đi về
 
Điệu ru ấy ngày ngày
ngày ngày lôi tôi từ mộ bia
vùng dậy
 
ngày ngày giăng võng giữa tim tôi
ngày ngày tình yêu
ngày ngày hạnh phúc
 
ngày ngày mơn man tận đáy cuộc đời
 
Thánh thót một điệu nhạc khóc cười
tôi lao đi như thác
trầm trầm lời tỏ tình
vĩnh viễn không quên...

Được bạn: hcm_bluerose sưu tầm - do diên vỹ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2013