System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:33193dad-3b6b-49de-bab9-97e8fa074951
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Tự hỏi của Thi sĩ: Liên Hương - Lê Phú Hải - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Liên Hương - Lê Phú Hải

Tự hỏiCô đơn một gánh tang bồng
Hỏi trăng ủ giấc xuân nồng đợi ai
Mình ta thao thức canh dài
Mùa đi liệu có nhạt phai nỗi buồn

Hỏi người vác nặng đầu non
Rừng hoang vu liệu có còn trúc mai
Long đong hỏi Liễu Chương Đài
Sắt cầm hòa hiệp mốt mai sẽ về

Hỏi chan chứa hỏi hẹn thề
Ừ thôi chỉ vậy có nề hà chi
Tuổi đời vùn vụt chim di
Hỏi quê quán chỉ một đi nghìn trùng

Lên non hứng phận bách tùng
Người đi cho bậu theo cùng nước mây
Sầu riêng càng lắc càng đầy
Niềm riêng còn một chút này thế thôi !

Liên Hương - Lê Phú Hải

 

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 23 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tự hỏi"