System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Kiều Giang

Mẹ ơi, cho con mắc nợ !Tuổi thơ ấy - con gửi đời trong trang sách
Câu ca dao ru màu đất. Con về...
Dòng sông hát - trái đầu mùa thêm ngọt
Cánh diều nào chôn chặt dưới chân đê

Trời buốt giá, con ra bờ sông ngóng Mẹ
Chợ thì xa - Mẹ qua mấy lần đò
Hoàng hôn thấp - Mẹ về sao muộn quá
Sông nước đầy - thăm thẳm nỗi con lo

Rồi con ra đi - mùa xuân nữa - Mẹ chờ...
Trang sử lệch - mộng đời con đành lỡ
Tay con vụng - chẳng nồng thêm bếp lửa
Mặt trời hồng - trong mắt mẹ trôi xa...

Dòng đời mênh mông - sào ngắn - chẳng thể dò
Thương mẹ chiều đông - con đò - tan buổi chợ
Lời hứa năm xưa, Mẹ ơi, con mắc nợ !
Đến ngàn đời - còn trăn trở giữa chiêm bao...

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2012