System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:2b21d090-305a-4f6c-94f2-608919fb5b4c
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Cảm của Thi sĩ: CSL - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
CSL

Cảm


Xưng danh lỡ dở vận buồn đau
Bóng lẻ đêm thơ ruợu đượm sầu
Chung thủy giữ lòng ngay thẳng mãi
Sắt son bền ý quyết dài lâu
Cùng đường hổ thẹn đương xanh tóc
Lộ tuyệt thần oai hiển bạc đầu
Trung tín tâm cao : non ở ẩn
Hùng anh chí khí : dũng còn đâu?
 
 
Đâu còn dũng khí : chí anh hùng
Ẩn ở non cao tâm tín trung
Đầu bạc hiển oai : Thần tuyệt lộ
Tóc xanh đương thẹn : Hổ đường cùng
Lâu dài quyết ý bền son sắt
Mãi thẳng ngay lòng giữ thuỷ chung
Sầu đượm ruợu thơ đêm lẻ bóng
Đau buồn vận dở lỡ danh xưng
 
 
Lỡ dở vận buồn đau
Đêm thơ ruợu đượm sầu
Giữ lòng ngay thẳng mãi
Bền ý quyết dài lâu
Hổ thẹn đương xanh tóc
Thần oai hiển bạc đầu
Tâm cao : non ở ẩn
Chí khí dũng còn đâu?
 
 
Dũng khí chí anh hùng
Non cao tâm tín trung
Hiển oai thần tuyệt lộ
Đương thẹn hổ đường cùng
Quyết ý bền son sắt
Ngay lòng giữ thuỷ chung
Ruợu thơ đêm lẻ bóng
Vận dở lỡ danh xưng
 
 
Xưng danh lỡ dở
Bóng lẻ đêm thơ
Chung thủy giữ lòng
Sắt son bền ý
Cùng đường hổ thẹn
Lộ tuyệt thần oai
Trung tín tâm cao
Hùng anh chí khí
 
 
 
Đâu còn dũng khí
Ẩn ở non cao
Đầu bạc hiển oai
Tóc xanh đương thẹn
Lâu dài quyết ý
Mãi thẳng ngay lòng
Sầu đượm ruợu thơ
Đau buồn vận dở
 
 
28/12/2006 
 
 

Được bạn: HB 28.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cảm"