System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:e9dbc295-1488-440a-97cd-081fd8e612f2
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Đi Lể Đầu Xuân của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Đi Lể Đầu XuânSáng nay xuân về tới
Khi trời đất giao mùa
Em mặc áo dài mới
Theo mẹ đi lể chùa

Trong làn hương khói quyện
Khép nép dưới bệ thờ
A di đà ... khấn nguyện
Xin những điều ước mơ :

Ông bà bậc trưởng thượng
Tân niên nhiều an khang
Được yên bình tận hưởng
Năm tháng của tuổi vàng

Cha mẹ bớt lo toan
Gánh cuộc sống gạo tiền
Đời vui tươi nhẹ nhàng
Bên con trẻ ngoan hiền

Nhìn mưa bụi rả rích
Đánh thức hoa ngoài hiên
Chấp tay em thành kính
Gieo qủe cầu nợ duyên

Song Nhi

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đi Lể Đầu Xuân"