System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:944d8b1e-3417-4e1b-ae51-7f90094715a2
Error Number:3609,State:1,Class:16
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Trọng Văn

Xí xóa


Bốc đồng, nóng giận: mất khôn!
Lời qua, tiếng lại: mích lòng nhau thôi
Một khi chuyện xảy ra rồi
Thì việc hàn gắn vãn hồi: khó khăn!
 
Mọi người dành chút thời gian
Để tự kiểm điểm bản thân chính mình
Nếu cần xin lỗi, cứ xin
Hoặc xí xóa được, niệm tình: bỏ qua
 
Giận hờn chi? Chỉ chóng già!
Ta nên: vui vẻ, hài hòa... đúng hôn?
Tao nhã để thấy tâm hồn:
Phóng khoáng, thanh thản... nhẹ hơn đi nà.

 20130214

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 2 năm 2013