NGÃ DU TỬ

MÃI MIẾT TÌMTìm nhau trong cõi hữu tình
Ta còn nguyên, chuyện chúng mình với nhau
Tìm trong nghìn sử bể dâu
Mới hay trời đất nhiệm mầu vô biên 
 
Tìm trong ân oán triền miên
Mới hay thế thái muộn phiền muôn thu
Tìm trong vạn dặm phù du
Cổ - kim ngần ấy cũng mù mịt tăm
 
Tìm về ánh sáng trăng rằm
Hóa ra đời sống trăm năm dịu thường
Tìm trong luận ngữ mười phương
Ơn trời, thân ý cúng dường trần gian
 
NGÃ DU TỬ


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "MÃI MIẾT TÌM"