System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:cc0b1499-9968-40e2-aff2-751be303b38d
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Nợ Trần Chưa Dứt của Thi sĩ: Hmhiennhan - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Hmhiennhan

Nợ Trần Chưa Dứt
Lỡ làng giấc mộng chung quê
Đôi ta đành phải đi về khác nơi
Nghìn trùng sóng vọng xa khơi
Bèo mây tan hợp khóc đời phù duÉp mình thành bậc chân tu
Bóng người xưa giấu thiên thu đáy lòng
Nhưng tình cũ vẫn trổ bông
Hạnh phúc lay láng mùa đông nẩy mầmTưởng rằng hai tiếng cố nhân
Xóa được duyên phận tình nhân ban đầu
Đâu ngờ tình chỉ lắng sâu
Rừng thương biển nhớ
bạc đầu chưa phaiNếu còn nặng nợ trần ai
Xin em trả hết nghiệp vay kiếp nầy
Cùng anh cạn chén nồng say
Đừng để gió bão mưa bay lạnh lòng


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Nợ Trần Chưa Dứt"