System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:90d37af3-6519-41f5-9032-cead4b8e5da8
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Tình Thơ của Thi sĩ: Kim Giang - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Kim Giang

Tình Thơ

Đem tình dìm xuống đáy sông
Đắm con mắt nhớ tình không chết chìm
Chôn tình dưới đá lặng im
Tình không chết chỉ thấy tim thét gào
Dắt tình bỏ giữa núi cao
Tình không lạc nhớ làm sao dẫn đường
Đem tình bỏ giữa đại dương
Thành muôn sóng vỗ yêu thương tìm về
Đốt thơ hóa giải lời thề
Thì ra mình dính bùa mê của mình

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tình Thơ"