Tác Giả: Jean-Léon Gérôme

5 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: Arabs Crossing the Desert
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Arabs Crossing the Desert
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4187 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Excursion of the Harem
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Excursion of the Harem
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2437 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Black Bashi-Bazouk
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Black Bashi-Bazouk
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2096 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Pelt Merchant of Cairo
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Pelt Merchant of Cairo
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1742 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Call to Prayer
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: The Call to Prayer
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1309 Lần.