System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:3c799719-f385-4a85-aa33-a39dfeda1138
Error Number:3609,State:1,Class:16
Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tóc nâu

QUÁN NHỚ


Em về thăm quán nhớ
Gọi chén trà thơm hương
Đôi bàn tay chấp lại
Như nguyện cầu kinh vương

Em ngồi trong quán nhớ
Nhìn bóng đời lại qua
Người dập dìu lối phố
Một người còn rất xa...

Em nhìn quanh quán nhớ
Vẫn khung cảnh ngày xưa
Chẳng mấy nhiều thay đổi
Chỉ chuyện mình nhạt thưa.

Em trầm ngâm quán nhớ
Nhìn nắng chiều rơi nghiêng
Ừ, nơi này một thuở
Minh chứng tình rất riêng

Em rời khung quán nhớ
Mờ nhạt dần dấu chân
Con phố buồn trăn trở
Ngặm cõi hồn tịnh ngôn.

Có về ngang quán nhớ
Xin một lần không quên
Dành cho nhau một chỗ
Gọi tinh cầu không tên...

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2013